Przemysłowe

Historia firmy

Na początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia w zajmowanych obecnie budynkach produkcyjnych istniała farbiarnia włókien będąca własnością rodziny Veinów. Rok 1936 bankructwo właścicieli farbiarni. Obiekt drogą licytacji zakupiła Spółka Seidel i Gibałka. Wspólnicy zakładają Fabrykę Przetworów Chemicznych STEROLIN. Była to niewielka manufaktura. W fabryce wytwarzano farby i emalie nitrocelulozowe, spirytusowe i aluminiowe oraz olejne i asfaltowe. 2 stycznia 1946 roku niewielki poniemiecki zakład z mocy ustawy o nacjonalizacji przemysłu, przechodzi pod przymusowy zarząd państwowy. Powstaje przedsiębiorstwo państwowe wpisane do rejestru pod nazwą: "Zjednoczone Zakłady Farb i Lakierów w Gliwicach, Zakład nr 6 z siedzibą w Łodzi". Tę datę przyjęto za początek zaistnienia liczącego się w branży farb i lakierów przedsiębiorstwa. Przedmiotem działania pozostaje produkcja lakierów, farb i emalii. Odnotowuje się stały rozwój przedsiębiorstwa, systematycznie zwiększają się zdolności produkcyjne. W 1951 roku Zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego ulega zmianie nazwa przedsiębiorstwa na Łódzką Wytwórnię Farb i Lakierów. Zmienia się asortyment produkowanych wyrobów. Zaprzestano wytwarzania wyrobów nitrocelulozowych i spirytusowych, zwiększono produkcję poszukiwanych wyrobów asfaltowych i olejnych. Rozpoczęto produkcję wyrobów lakierowych opartych na żywicach syntetycznych winylowych oraz na kauczuku chlorowanym. Była to nowość w owym czasie, a farby produkowane były głównie dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, zbrojeniowego, maszyn rolniczych i budownictwa przemysłowego.
Z roku na rok następuje szybki przyrost ilościowy produkcji i zatrudnienia. W roku 1956 opracowano szczegółowy projekt kompleksowej modernizacji parku maszynowego, urządzeń technologicznych oraz przebudowy pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych.
W efekcie unowocześniono, znacjonalizowano i zmechanizowano proces produkcyjny. Lata sześćdziesiąte to dalsza dynamiczna modernizacja zakładu, dotycząca procesu wytwarzania. W 1976 roku na podstawie decyzji Ministra Przemysłu Chemicznego o przejęciu przez przemysł kluczowy przedsiębiorstw przemysłu terenowego oraz zarządzeń Ministra Przemysłu Chemicznego w sprawie połączenia przedsiębiorstw państwowych następuje fuzja "POLIFARB" Łódzkiej Wytwórni Farb i Lakierów z Brzezińskim Przedsiębiorstwem Przemysłu Terenowego oraz z "POLIFARB" Kaliską Fabryką Ultramaryny. Połączone przedsiębiorstwa prowadzone są pod nazwą "POLIFARB" Zakłady Farb i Lakierów w Łodzi. Przedmiotem działania zakładów jest: produkcja ultramaryny, produkcja farb klejowych, produkcja wyrobów lakierowych.
Początek lat osiemdziesiątych to przejście pod zarząd innej dyrekcji Oddziału "POLIFARB" Zakładu Farb i Lakierów w Brzezinach, a tym samym rozłączenie zakładów. Usamodzielniła się również Kaliska Fabryka Ultramaryny. "POLIFARB" Zakłady Farb i Lakierów powróciły do poprzedniego stanu organizacyjnego. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest produkcja wyrobów lakierowych.
W roku 1988 porozumieniem Ministra Przemysłu i Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie przekazania niektórych przedsiębiorstw Radzie Narodowej Miasta Łodzi "POLIFARB" Zakłady Farb i Lakierów w Łodzi zostają podporządkowane Radzie Narodowej Miasta Łodzi z jednoczesnym przekazaniem uprawnień i obowiązków organu założycielskiego Prezydentowi Miasta Łodzi.
Koniec lat osiemdziesiątych to okres koniunkturalnych wahań produkcji. W 1991 roku sporządzono akt notarialny "Umowę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością" w celu prywatyzacji przedsiębiorstwa. Celem spółki jest działalność produkcyjno-handlowa i usługowa w zakresie: wyrobów lakierowych, materiałów izolacyjnych, klejów, innych materiałów chemicznych, niektórych artykułów przemysłowych z innych gałęzi.
17 stycznia 1992 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi wpisano do rejestru handlowego  firmę POLIFARB-ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. Dawne przedsiębiorstwo państwowe przekształciło się w spółkę pracowniczą, która staje się jego prawnym następcą.
W latach 1992 - 1995 nastąpił czas modernizacji i zmian profilu produkcyjnego. Produkcja w większym stopniu prorynkowa, nastawiona już nie tylko na zaopatrzenie przemysłu ale i na rynek, na indywidualnego odbiorcę. Konkurencja o prymat w branży farb i lakierów jest olbrzymia. Wymaga to diametralnej zmiany w podejściu do rynku. Zobowiązuje do bezwzględnej dbałości o jakość wyrobów, do szybkiego reagowania na sygnały klientów i doskonalszej formy obsługi.

Firma rozpoczęła dostosowywanie działalności gospodarczej do międzynarodowych standardów jakości.
Wyposażenie w aparaturę oraz sprzęt pomiarowy zapewnia skuteczną kontrolę jakości produkowanych wyrobów oraz gwarantuje produkcję wyrobów zgodnych z wymaganiami jakościowymi.
W roku 1998 "POLIFARB-ŁÓDŹ" Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Wdrożony system zarządzania jakością tworzy bazę, umożliwiającą osiąganie wysokiego poziomu jakości produkowanych wyrobów, służącą nadrzędnemu celowi, jakim jest zaspokajanie  wymagań każdego odbiorcy. Uzyskanie przez firmę certyfikatu ISO 9001 jest urzędowym potwierdzeniem wiarygodności firmy, sygnałem dla kontrahenta, iż ma do czynienia z solidnym partnerem gwarantującym wysoki poziom jakości.
 
Aby produkowane wyroby odpowiadały standardom europejskim i mogły skutecznie konkurować na wolnym rynku, firma nieustannie podnosi ich jakość, ulepsza i unowocześnia profil produkcji oraz rozszerza asortyment, głównie o produkty przyjazne dla środowiska naturalnego i bezpieczne dla użytkownika.

Zamierzenia firmy na najbliższą przyszłość związane są z aktualnym światowym trendem w produkcji farb i lakierów - zmniejszeniem szkodliwego oddziaływania na środowisko, co wiąże się z minimalizacją odpadów tak z produkcji wyrobów, jak i ich stosowania oraz zastępowanie farb rozpuszczalnikowych - farbami wodorozcieńczalnymi.